ਅਕਤੂਬਰਵਿੱਚਮੇਲੇ
ਸਮਾਰਟਹੋਮ
ST-LR3——ਨਿਓਨ——ਰੋਪ——ਲਾਈਟ——ਬੈਨਰ22-08
bet188官方网址液晶电视——ਬੈਕਲਾਈਟ——ਵਿਦ——ਕੈਮਰਾ——ਬੈਨਰ-22.06
ਸਮਾਰਟਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਮਾਰਟਹੱਲ

ਭਰੋਸੇਯੋਗਗੁਣਵੱਤਾ

ਨਵੀਨਤਮਉਤਪਾਦ

ਸਾਡੇਨਵੀਨਤਮਉਤਪਾਦਰੋਜ਼ਾਨਾਜੀਵਨਵਿੱਚਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਤਕਨਾਲੋਜੀਨੂੰਜੋੜਦੇਹਨ,ਅਤੇਤੁਹਾਨੂੰਇੱਕਬੇਮਿਸਾਲਰੋਸ਼ਨੀਅਨੁਭਵਪ੍ਰਦਾਨਕਰਦੇਹਨ

ਸੇਵਾਉੱਤਮਤਾ

ਸਾਡੇਬਾਰੇ

1996ਵਿੱਚਸਥਾਪਨਾਕੀਤੀ

ਨਿੰਗਬੋ优金博宝官方网址是什么呀利特进出口有限公司

ਨਿੰਗਬੋ,ਚੀਨਵਿੱਚਸਥਿਤ1996ਵਿੱਚਸਥਾਪਿਤਕੀਤਾਗਿਆਸੀ。25ਸਾਲਾਂਤੋਂਵੱਧਦੇਵਾਧੇਤੋਂਬਾਅਦ,ਕੰਪਨੀਚੀਨਵਿੱਚਰੋਸ਼ਨੀਨਿਰਮਾਣਉਦਯੋਗਵਿੱਚਇੱਕਮਾਹਰਬਣਗਈਹੈ।YOURLITEਇੱਕਅੰਤਰਰਾਸ਼金博宝官方网址是什么呀ਟਰੀਏਕੀਕ੍ਰਿਤਰੋਸ਼ਨੀਅਤੇਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸਪਲਾਇਰਹੈ,ਅਤੇਗਾਹਕਾਂਨੂੰਢੁਕਵੀਂਰੋਸ਼ਨੀਅਤੇਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਉਤਪਾਦਅਤੇਵਧੀਆਗੁਣਵੱਤਾਸੇਵਾਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨਲਈਵਚਨਬੱਧਹੈ।

ਉੱਚਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਸਮਾਰਟਹੱਲ

金博宝官方网址是什么呀YOURLITEਦਾਸਮਾਰਟਆਟੋਮੇਸ਼ਨਜੀਵਨਅਤੇਕੰਮਨੂੰਸਰਲ,ਸੁਰੱਖਿਅਤਅਤੇਸਟਾਈਲਿਸ਼ਬਣਾਉਂਦਾਹੈ।ਉਪਭੋਗਤਾਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂਦਾਆਨੰਦਲੈਸਕਦੇਹਨਜਿਸਵਿੱਚਬੁੱਧੀਮਾਨਸੁਰੱਖਿਆ,ਸੈਂਸਰਨਿਯੰਤਰਣ,ਰਿਮੋਟਐਕਸੈਸ,ਅਤੇਸਮਾਰਟਹੋਮਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਆਦਿਸ਼ਾਮਲਹਨ।

ਕੁੱਲਮਿਲਾਕੇ
ਡਿਸਪਲੇ

  • 阿德ਥੀਮੋਸਟੈਟ

  • 阿德ਤਾਲੇਅਤੇਗੈਰੇਜਦੇਦਰਵਾਜ਼ੇ

  • 阿德ਘਰੇਲੂਸੁਰੱਖਿਆ

  • 阿德ਰੋਸ਼ਨੀ

  • 阿德ਵੀਡੀਓਕੈਮਰਾ

  • 阿德ਡਿਮਰ,ਸਵਿੱਚਅਤੇਆਊਟਲੇਟ

  • 阿德ਰੋਸ਼ਨੀ

  • 阿德ਡਿਟੈਕਟਰਅਤੇਸੈਂਸਰ

Baidu
map